Kategoria: Ekonomia

Serwis ekspresów do kawy Warszawa

Każdy z nas co kilka lat będzie musiał wymienić wszystkie sprzęty AGD & RTV znajdujące się w naszym domu. Ilość sprzętów bez których nie możemy się obejść cały czas wzrasta, więc musimy się liczyć z tym, że co kilka lat

Pomoc domowa Warszawa cennik

Coraz więcej kobiet zastanawia się nad wynajęciem pomocy domowej do swojego domu lub mieszkania. Każda z nas na co dzień musi się zmierzyć z całą ilością innych obowiązków. Codziennie rano wstajemy, przygotowujemy naszą rodzinę do szkoły oraz do pracy, następnie

NABYTE DOBRA

Jeżeli nowo nabyte dobra pochodzą z importu lub krajowych zapasów dóbr uprzednio wyprodukowanych, PNB pozostanie na niezmienionym poziomie podczas gdy popyt na pieniądz rośnie. Wskutek tego, zwyczajowa miara szybkości obiegu pieniądza obniży swoję wielkość, podczas gdy alternatywna miara, oparta o

SPECYFICZNY PROBLEM

Specyficzny problem może pojawiać się jeżeli pieniądz przetrzymywany jest głównie w celu dokonywania co­dziennych transakcji kupna i sprzedaży. Jeżeli obejmują one transakcje pośrednie i finansowe, zwyczajowo defi­niowana miara szybkości obiegu może zmieniać się wraz ze zmianami w proporcjach tych transakcji

STABILNOŚĆ

Przez ponad trzecią część naszego stulecia – od 1946 do 1981 – wzrost prędkości obiegu pieniądza, mierzonej stosunkiem produktu narodowego brutto (GNP) i wąsko : rozumianego zasobu pieniądza (Ml), był stabilny. Jej stabilność przyczyniła się do powstania monetaryzmu i przyjęcia

OSTATNI ARGUMENT

Ostatnim argumentem na korzyści monetaryzmu jest to, że nawet jeśli jego krytycy mając rację podnosząc problemy monetaryzmu, nikomu z nich nie udało się zaproponować lepszej alternatywy. Monetaryzmu nie proponuje się jako lepszej alternatywy dla polityki władz, które dysponują doskonałą wiedzą

NIESTABILNOŚĆ MIERZĄCEJ PRĘDKOŚCI

Niestabilność mierzalnej prędkości obiegu zajmuje mniej uwagi monetarystów. Większość z nich jednakże argumentuje, iż niestabilność • obserwowana w latach osiemdziesiątych była zjawiskiem przejściowym wywołanym przez deregulację ban­kowości i finansowania. (Patrz „Perspektywy”). W miarę jak poprzednio nielegalne formy płynności wchodziły do

ODPIERANIE ZARZUTÓW

Monetaryści odpowiedzieli na zarzuty. Niektórzy – choć bynajmniej nie wszyscy monetaryści dostrzegają problem zdefiniowania i kontrolowania zasobu pieniądza i zaczęli zalecać kontrolę bazy monetarnej (rezerwy bankowe plus środki płatnicze w obiegu), zamiast kontrolowania zasobu pieniądza (rozumianego jako Ml, M2 lub M3).

WIELE ZAMIENNYCH

Po drugie, krytycy utrzymują, że wzrost zasobu pieniądza zależy tylko w części od wzrostu ilości środków płatniczych i obowiązkowych rezerw bankowych – zmiennych, które Fed może bezpośrednio kontrolować w drodze operacji na otwartym rynku i manipulowania wymogami utrzymania rezerw oraz

KRYTYCY MONETARYZMU

Krytycy monetaryzm podnoszą szereg kontrargumentów. Po pierwsze, trudno jest  zdecydować, która miara zasobu pieniądza, Ml czy M2 (czy M3, której tutaj nierozpatrywaliśmy) – powinna podlegać kontroli. Aktualnie stosowane miary zasobu pieniądza są w dużym stopniu ustalone arbitralnie, a nowe formy

WIELE PROBLEMÓW

Monetaryści obstają za regułami bardziej niż za instytucjami nie dlatego, iżby uważali, że polityka typu keynesowskiego nie jest możliwa. Właściwie są przekonani, że w praktyce właściwe „dostrojenie” gospodarki jest na tyle trudne, że każda próba    i najprawdopodobniej pogorszy problem

PRZEWODNICZĄCY INSTYTUCJI

Przewodniczący tej instytucji nie byłby uznawany w son- • dażach opinii publicznej jako druga najważniejsza osoba,, w kraju i mniej ludzi znałoby jego nazwisko; a ludzie na wysokich-pensjach, odczytujący zagadki Fedu, nadal., zarabialiby dobre pieniądze wykonując bardziej produk­tywne zajęcia. Podobnie

NAGI SYSTEM REZERWY FEDERALNEJ

„Na rok 1988, Komitet (Inwestycji na Otwartym Rynku) ustalił przedział wzrostu dla M2 i M3 w grani­cach 4% do 8%. ‚. Chociaż Komitet w tym czasie oczekuje wzrostu M2 i M3 w granicach środka ustalonego prze­działu, zmiany tych wielkości mogą

ZNACZENIE SPOKOJNEJ STOPY WZROSTU

‚Uważając, że dająca się przewidzieć polityka monetarna jest kluczowym elementem zdrowej makroekonomii, monetaryści utrzymują, że państwo powinno ustanowić stałą stopę wzrostu zasobu pieniądza – powiedzmy 3 procent rocznie. To znaczy, że System Rezerwy Federalnej powinien wprowadzić politykę zwiększenia’zasobu pieniężnego według