Kategoria: Sens filozofii

JĘZYK MAŁYCH DZIECI

Język młodszych dzieci stał się wówczas dialek­tem rodzinnym. Hale rozwija dalej ową ideę wy­jaśniając w sposób dość pomysłowy istnienie wie­lu całkowicie odrębnych języków na świecie, ich rozmieszczenie oraz tajemnicę ich pochodzenia. Lecz to, co interesujące dla nas w referacie, to

POD WRAŻENIEM ZJAWISKA

Hale był pod głębokim wrażeniem zjawiska występującego jakże często — wynalezienia przez dziecko albo parę dzieci spontanicznego indywi­dualnego języka, który nie miał nic wspólnego z językiem mówionym w domu. Niektóre dzieci zachowują ten kaprys do wieku szkolnego, a na­wet jeszcze

BRAK PRZYPADKOWYCH DŹWIĘKÓW

Brak było jakichkolwiek «przypadkowych» dźwięków, które da­łyby się porównać ze szczebiotem dziecka czy spontanicznym świergotem wielu ptaków. Na ogoł można powiedzieć, że nie wydawała ona dźwięków bez jakiejś określonej prowokacji, to znaczy bez dającego się łatwo wyróżnić zewnętrz­nego bodźca czy

BRAK JĘZYKA U MAŁP

Dźwięki te w sposób entuzjastyczny wyra­żają zgodę i są bardzo szczególną reakcją emocjo­nalną; nie można się nimi posługi­wać między posiłkami, w celu pod­trzymywania rozmowy o zaletach uczty. Niewątpliwie jednym z powodów braku języ­ka u małp jest to, że nie wykazują one

MOWA I ZWIERZĘTA

Jeżeli małpy rzeczywiście używały „określo­nych przypominających słowa dźwięków, mają­cych symbolizować uczucia, a być może i poję­cia”, trudno im będzie odmówić umiejętności mówienia. Lecz wszystkie opisy ich zachowania świadczą o tym, że posługują się one tymi dźwię­kami wyłącznie do oznaczania swoich

POROZUMIEWANIE SIĘ

Wydaje się, że nie ma prostych, amoricznych czy niedoskonałych języków, nawet na najnizszym szczeblu kultury. Ludzie, którzy nie wynaleźli tkanin, którzy mieszkają pod dachami plecionych gałęzi, nie czują potrzeby odosob­nienia, me przeszkadza im brud i na kolację przyrządzają sobie pieczeń

JĘZYK

Język jest bez wątpienia najbardziej doniosłym, a jednocześnie najbardziej tajemniczym wytwo­rem umysłu ludzkiego. Najczystsze zwierzęce we­zwanie miłosne, ostrzeżenie czy gniew dzieli od najmniejszego, banalnego ludzkiego słowa cały dzień aktu stworzenia — albo, posługując się współczesnym sformułowaniem, cały etap ewo­lucji. Język

POGŁĘBIENIE PROBLEMU

Problem znaczenia pogłębia się ustawicznie Im bardziej zagłębiamy się w jego trudności, tym bardziej wydaje się złożony. Lecz jeśli chodzi o   podstawowe pojęcie filozoficzne, jest to objaw zdrowy. Każde pytanie, na które odpowiedzie- ismy, prowadzi do następnego, którego wcześnej me można

MUZYCZNE ROZUMIENIE

W rzeczy­wistości jednak muzyczne rozumienie nie kolidu­je z aktywnym intelektem ani nawet umiłowa­niem czystego rozumu, czyli z racjonalizmem czy intelektualizmem; i vice versa zdrowy roz­sądek i naukowa orientacja nie potrzebują sie bronie przed jakimkolwiek „emocjonalizmem”, który podobno jest nieodłączny od szacunku

MUZYKALNOŚĆ JAKO CECHA

Nie prawimy niedorzecz­ności, kiedy mówimy, że pewna sekwencja mu­zyczna jest znacząca, że pewna fraza nie ma zna­czenia albo że interpretacja muzyka zawodzi, jeśli chodzi o przekazanie „znaczenia” jakiegoś pasa­żu. Jednak takie stwierdzenia mają sens tylko w odniesieniu do ludzi obdarzonych

RODZAJ SYMBOLIZMU

Nie uważamy, że znamy rzeczywisty strumień jego uczuć i ich wahania, ową „właściwość”, którą „można potraktować jako wykładnik zrozumienia przez umysł jego przedmiotu”. Język jest narzę­dziem nieadekwatnym do artykułowania takich przeżyć świadomości. Nie wykluczone, że nie dzielilibyśmy się naszymi prawdziwymi,

WSKAZANIE PRÓB

Można bowiem wykazać, że wszystkie próby, żeby oddać w sposób zro­zumiały jedność życia umysłowego w kategoriach zasady alogicznej, nie osiągają celu.” Ostry artykulik Creightona opatrzony jest tytu­łem Rozum i uczucie. Jego główna teza głosi, że jeżeli w naszym życiu umysłowym

POTĘGA ROZUMU

Ta hipoteza, chociaż nam obca, a zatem w pe­wnym sensie trudna, wydaje mi się warta zba­dania. Zupełnie niezależnie bowiem od wszyst­kich problemów autentyczności intuicyjnego, odzie­dziczonego czy inspirowanego poznania, czego nie zamierzam kwestionować, sama idea nie- racjonalnego źródła poznania wypacza Pojęcie

UKŁAD FORM

Czy zatem układ form percepcyjnych nie może być ewentualną zasadą symbolizowania i stąd wyo­brażania, ekspresji i rozumienia impulsywnego, instynktownego i czującego zmysłami życia? Czy niedyskursywna symbolika światła, koloru czy dźwięku nie może wyrażać tego życia? I czy nie jest możliwe, że